Avfallstyper

Matavfall / våtorganisk avfall

Det er forbud mod å deponere matavfall, derfor samles matavfall inn som egen fraksjon fra husholdninger og hytter i Setesdal.

Kompostering av matavfall og slam. Under komposteringen dannes det varme som fordamper vannet (derav damp). Varme over lengre til uskadeliggjør evt. kolibakterier og parasitter.

Selskapet tar hvert år imot ca. 700 tonn med matavfall, dette komposteres på Syrtveit og er så langt brukt til toppdekke på deponiet hvor vi trenger et vekstmedie. I tillegg til matavfall tar selskapet imot ca. 1200 tonn med slam som også komposteres og brukes på deponiet.

 

Papp og papir

I fjor samlede vi inn ca. 700 tonn med papp og papir fra husholdninger og hytter i Setesdal, i tillegg tok vi imot ca. 310 tonn med papp fra næringslivet.

Papp og papir omlastes og sendes til Norsk gjennvinning hvor det sorteres i forskjellige fraksjoner og sendes videre til fabrikker som produserer nye materialer av disse (bl.a. skrivepapir, konvolutter, toalettpapir).

 

Plast

Det er sortering av plastemballasje hos husholdnings- og hytteabonnenter i Setesdal. Plasten presses i baller og sendes til ALBA i Tyskland hvor de gjenvinner dette som råstoff til nye produkter i plastindustrien. Det lages bl.a. plastposer, iskrapere, fleesgensere og mye annet.

Selskapet samlede i fjor inn ca. 120 tonn med plastavfall fra husholdninger og hytter. Vi tar også imot ca. 100 tonn med landbruksplast, som sendes til gjenvinning hos Rødsrud Plastmottak i Østfold.

 

Glass og metallemballasje

Selskapet samler inn glass og metallemballasje heime hos abonnenten. Det samles inn årlig ca 200 tonn glass og metallemballasje i Setesdal.

Glass og metallemballasje sendes til Norsk Glassgjenvinning i Frederiksstad i Østfold. Metallemballasjen sorteres ut og sendes til omsmeltning. Glasset sorteres optisk i klart og farget glass hvoretter det sendes til fabrikker som gjenvinner dette til produksjon av f.eks. glava, glassbetong, glassflasker og mye annet.

 

Jern og metaller

Selskapet mottar hvert år ca. 300 tonn med jern og metaller fra private og næringsdrivende. Disse sendes til Stena miljøi Kristiansand hvor dette sorteres, klippes opp i mindre biter og videresendes til omsmeltning.

 

Treverk

Vi mottar årlig 1200 tonn med treverk fra private og næring. Treverket sorteres i rent treverk, overflatebehandlet treverk og impregnert treverk. Rent treverk flises og brukes som strukturmiddel i kompostering av matavfall og slam. Overflatebehandlet og impregnert treverk omlastes og sendes til forbrenning.

 

Elektronikk / hvite- og brunevarer

Hvert år mottar og videresender vi ca. 250 tonn med elektronikk samt hvite- og brunevarer som kjøleskap, frysebokser, vaskemaskiner, komfyr og lign.

Disse sendes videre til Revac i Vestfold hvor alt demonteres og behandles således at mest mulig kan gjenvinnes til nye materialer. Eventuelle miljøfarlige gasser som freon tappes og destrueres, således at det ikke er til skade for miljøet.

 

Farlig avfall

Farlig avfall sorteres på Syrtveit og sendes videre til Stena miljø i Kristiansand som behandler dette således at miljøet skades minst mulig. Det er her tale om gjenvinning og destruksjon.

 

Hage og parkavfall

Avfall fra hager (gress, kvister, jord o.lign.) brukes som strukturmiddel i komposten og blir på denne måte til jord igjen. Selskapet tar hvert år imot 350-400 tonn med hage og parkavfall.

 

Restavfall

Vi samler hvert år inn ca. 1900 tonn restavfall fra husholdninger og hytter. I tillegg kommer andre 1500 tonn som mottas fra private og næringsdrivende. Restavfallet sendes til forbrenning ved Returkraft i Kristiansand.

 

Andre typer

Selskapet tar imot alle avfallstyper. Fraksjoner som ikke er nevnt ovenfor utgjør mindre mengder og er ikke omtalt særskilt her. Generelt kan sies om disse at de håndteres således at mest mulig blir gjenvunnet og således at de ikke er til skade for miljøet.

<!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->

Matavfall / våtorganisk avfall

Det er forbud mod å deponere matavfall, derfor samles matavfall inn som egen fraksjon husholdningsabonnenter i Setesdal. Vi samler også inn matavfall som egen fraksjon fra hytteabonnenter i fire av de fem eierkommuner. I 2010 vil det også skje i den siste kommune.

 

Kompostering av matavfall og slam. Under komposteringen dannes det varme som fordamper vannet (derav damp). Varme over lengre til uskadeliggjør evt. kolibakterier og parasitter.

Selskapet tar hvert år imot ca. 500 tonn med matavfall, dette komposteres på Syrtveit og er så langt brukt til toppdekke på deponiet hvor vi trenger et vekstmedie. I tillegg til matavfall tar selskapet imot ca. 1200 tonn med slam som også komposteres og brukes på deponiet.

 

Papp og papir

I fjor samlede vi inn ca. 570 tonn med papp og papir fra husholdninger og hytter i Setesdal, i tillegg tok vi imot ca. 310 tonn med papp fra næringslivet.

 

Papp og papir omlastes og sendes til Veolia Miljø hvor det sorteres i forskjellige fraksjoner og sendes videre til fabrikker som produserer nye materialer av disse (bl.a. skrivepapir, konvolutter, toalettpapir).

Plast

Det er sortering av plastemballasje hos husholdnings- og hytteabonnenter i Setesdal. Plasten presses i baller og sendes til ALBA i Tyskland hvor de gjenvinner dette som råstoff til nye produkter i plastindustrien. Det lages bl.a. plastposer, iskrapere, fleesgensere og mye annet.

 

Selskapet samlede i fjor inn ca. 120 tonn med plastavfall fra husholdninger og hytter. Vi tar også imot ca. 100 tonn med landbruksplast, som sendes til gjenvinning hos Rødsrud Plastmottak i Østfold.

 

Glass og metallemballasje

Selskapet innførte i fjor henting av glass og metallemballasje heime hos abonnenten dette gav en økning av mengde innsamlet glass og metallemballasje på ca. 400 %. I 2009 forventer vi å samle inn ca. 250 tonn med glass og metallemballasje i Setesdal.

 

Glass og metallemballasje sendes til Norsk Glassgjenvinning i Frederiksstad i Østfold. Metallemballasjen sorteres ut og sendes til omsmeltning. Glasset sorteres optisk i klart og farget glass hvoretter det sendes til fabrikker som gjenvinner dette til produksjon av f.eks. glava, glassbetong, glassflasker og mye annet.

 

Jern og metaller

Selskapet mottar hvert år ca. 200 tonn med jern og metaller fra private og næringsdrivende. Disse sendes til Norsk Metallretur i Kristiansand hvor dette sorteres, klippes opp i mindre biter og videresendes til omsmeltning.

 

Treverk

Vi mottar årlig 400-500 tonn med treverk fra private og næring. Treverket sorteres i rent treverk, overflatebehandlet treverk og impregnert treverk. Rent treverk flises og brukes som strukturmiddel i kompostering av matavfall og slam. Overflatebehandlet og impregnert treverk omlastes og sendes til forbrenning.

 

Elektronikk / hvite- og brunevarer

Hvert år mottar og videresender vi ca. 400 tonn med elektronikk samt hvite- og brunevarer som kjøleskap, frysebokser, vaskemaskiner, komfyr o.lign.

 

Disse sendes videre til Stena Miljø AS i Oslo hvor alt demonteres og behandles således at mest mulig kan gjenvinnes til nye materialer. Eventuelle miljøfarlige gasser som freon tappes og destrueres, således at det ikke er til skade for miljøet.

 

Farlig avfall

Farlig avfall sorteres på Syrtveit og sendes videre til Veolia Miljø som behandler dette således at miljøet skades minst mulig. Det er her tale om gjenvinning og destruksjon.

 

 

Hage og parkavfall

Avfall fra hager (gress, kvister, jord o.lign.) brukes som strukturmiddel i komposten og blir på denne måte til jord igjen. Selskapet tar hvert år imot 350-400 tonn med hage og parkavfall.

 

Restavfall

Vi samler hvert år inn ca. 1800 tonn restavfall fra husholdninger og hytter. I tillegg kommer andre 1500 tonn som mottas fra private og næringsdrivende. Restavfallet deponeres ved vårt deponi på Syrtveit.

 

Eierne av selskapet har imidlertid avtalt å gå inn som eier av og leverandør til Returkraft AS (avfallsforbrenningsanlegget som er under bygging i Kristiansand). Når dette anlegg står ferdig vil restavfallet bli levert til dette hvor det forbrennes og varmen nyttes til produksjon til strøm og til fjernvarme.

 

Fra 1. Juli 2009 ble det forbudt å deponere avfall som inneholder mer end 10 % biologisk nedbrytbart materiale. Dette betyr at restavfall fra husholdninger ikke lengre kan deponeres da innholdet av biologisk nedbrytbart materiale er større end 10 %. Dette avfall må derfor sendes til alternativ behandling.

 

Selskapet tar imot alle avfallstyper. Fraksjoner som ikke er nevnt ovenfor utgjør mindre mengder og er ikke omtalt særskilt her. Generelt kan sies om disse at de håndteres således at mest mulig blir gjenvunnet og således at de ikke er til skade for miljøet.

Åpningstider

Man- tirs- ons- og fredag:
 08.00-14.30

Torsdag:
08.00-19.00

2.lørdag i måneden:
10.00-13.00

Kommunene